Przeznaczenie
zakup towarów, surowców, materiałów i usług, finansowanie wymagalnych zobowiązań i inne gospodarczo uzasadnione cele związane z bieżącą działalnością kredytobiorcy

Kredyt odnawialny

Witamy na naszej stronie!
Kto może otrzymać
podmioty gospodarcze spełniające poniższe warunki:
posiadanie zdolności kredytowej rozumianej jako zdolność do spłaty kredytów i innych rodzajów finansowania wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie
prowadzenie działalności co najmniej od 12 miesięcy
korzystanie w przeszłości lub aktualnie z innych rodzajów finansowania udzielonego przez bank przez okres co najmniej 6 miesięcy;, pozytywna ocena "historii kredytowej" wnioskodawcy przez bank, pozytywna ocena wiarygodności firmy, jej właścicieli i kierownictwa, prawne zabezpieczenia zwrotu kredytu

Forma realizacji kredytu
kredyt udzielany w rachunku kredytowym, odnawialny, bezgotówkowy (w formie gotówkowej wyjątkowo)

Waluta kredytu
kredyt w złotych lub w walucie obcej (USD, EUR)

Maksymalna wysokość kredytu
do wysokości 20% wartości sprzedaży zrealizowanej przez wnioskodawcę w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Okres kredytowania
do 12 miesięcy, z możliwością przedłużania na kolejne okresy

System spłaty kredytu
kapitał podlega spłacie w całości w ostatnim dniu okresu kredytowania, spłata odsetek w cyklu miesięcznym, kapitalizacja nie jest stosowana

Oprocentowanie

stałe
zmienne (odpowiada stopie podstawowej określonej w umowie powiększonej lub pomniejszonej o ustaloną liczbę punktów procentowych):
dla PLN: kredyt lombardowy, WIBOR
dla USD: LIBOR, US prime rate
dla EUR: LIBOR, WIBOR

zmiany w okresach regularnych lub nieregularnych, zadłużenie przeterminowane oprocentowane jest w podwójnej wysokości oprocentowania określonego w umowie dla należności nieprzeterminowanych, ulgi nie są stosowane

Oprocentowanie dla każdej transakcji kredytowej ustalane indywidualnie przez komitet kredytowy.

Prowizje

prowizja za udzielenie kredytu określona jest procentowo do kwoty przyznanego kredytu, prowizja za zwiększenie kwoty kredytu w trakcie trwania umowy (procentowo do kwoty zwiększenia), prowizja za prolongatę terminu spłaty (procentowo do kwoty prolongowanego kredytu)

prowizja, analogicznie jak oprocentowanie, ustalana jest indywidualnie dla każdej transakcji kredytowej

 

Zabezpieczenie

obowiązkowym zabezpieczeniem przy każdej transakcji kredytowej jest weksel in blanco wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową

inne zabezpieczenia prawne nie mają charakteru obowiązkowego, ich rodzaje i wysokość związane są z rodzajem i wysokością kredytu, okresem kredytowania, oceną ryzyka kredytowego, oceną dotychczasowej współpracy z kredytobiorcą i są przedmiotem negocjacji z klientem

zakres przyjmowanych zabezpieczeń obejmuje:

poręczenie wekslowe i według prawa cywilnego
gwarancję bankową i inne
przelew wierzytelności na zabezpieczenie
zastaw zwykły
zastaw rejestrowy
przewłaszczenie na zabezpieczenie
hipotekę
blokadę środków na rachunku bankowym
przejęcie długu
przystąpienie do długu

Copyright © 2007-2010 Kredytodnawialny.com | All rights reserved